Basel 6. July 2017

Iaido Renmei Basel
Chrischonastr. 47 B, Ch 4058 Basel
+41 (0)61 / 6925864

exact times will be announced soon

Tanaka Sensei (9. Dan Hanshi)
Patrick Fehr (8. Dan Kyoshi)
Please bring your own Bokken.